slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. کوفتگی عضله ی چهارسر جلوی ران:

    کوفتگی عضله ی چهارسر جلوی ران:

    این حالت به دنبال ضربه ی مستقیم و قوی به ناحیه ی جلوی ران رخ می دهد که نسبتا شایع است.  بیمار معمولا سابقه ای از ضربه ی مستقیم به جلوی ران را ذکر میکند و به دنبال آن دچار درد  و سفتی ناحیه ی آسیب دیده شده که دردش...

    ادامه مطلب....