slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. کشیدگی و گرفتگی عضلات و تاندونهای گردن(Sprain ,Strain):

    کشیدگی و گرفتگی عضلات و تاندونهای گردن(Sprain ,Strain):

    strain گردن ، آسیب عضلات و تاندونهای آن در اثر نیروی قوی اعمال شده به گردن می باشد. sprain گردن ، کشیدگی بیش از حد یا پارگی در لیگامانهای گردن می باشد. شیوع strain بالاست چون بسیاری از عضلات گردن ،بدون تاندون به پریوست استخوان از طریق بافت میوفاشیال می...

    ادامه مطلب....