slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. شوک ویو تراپی (ESWT)

    شوک ویو تراپی (ESWT)

    شوک ویو تراپی Extracorporal shock wave therapy ESWT روش درمانی جدیدی است که در آن با استفاده از امواج صوتی پر قدرت درد ناشی از بعضی بیماری های سیستم حرکتی بدن انسان را کاهش میدهند. یک شوک ویو یا موج شوکی نوعی موج قوی ولی بسیار کوتاه مدت ست که...

    ادامه مطلب....