slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. سندرم تونل کارپ(CTS) و گزگز دستها:

    سندرم تونل کارپ(CTS) و گزگز دستها:

    این سندرم شایعترین آسیب عصبی ناشی از فشرده شدن عصب در ناحیه ی اندام بالایی( از کمربند شانه ای تا نوک انگشتان) می باشد که ناشی از فشرده شدن عصب در ناحیه ی تونل کارپ مچ دست رخ می دهد. سندرم تونل کارپ اغلب دو طرفه ست ولی دست غالب...

    ادامه مطلب....