slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. درد دنبالچه:

    درد دنبالچه:

    درد در مجاورت استخوان دنبالچه در قاعده ی خار استخوان میباشد. علائم مرتبط با آن درد هنگام قاعدگی ، درد هنگام نزدیکی، درد هنگام اجابت مزاج می باشد.درد ممکن است به طور ناگهانی و موذیانه در حالت نشستن یا برخاستن از وضعیت نشسته شروع شود.درد استخوان دنبالچه در قاعده ی...

    ادامه مطلب....