slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. پلکسوپاتی لومبوساکرال (درگیری شبکه ی عصبی کمر) ناشی از تومورهای سرطانی:

    پلکسوپاتی لومبوساکرال (درگیری شبکه ی  عصبی کمر) ناشی از تومورهای سرطانی:

    این آسیب می تواند توسط انواع مختلفی از تومورهای سرطانی رخ دهد. این تومورها ممکن است با گسترش موضعی از مکان اولیه در لگن به شبکه تهاجم کنند مثل تومورهای کولورکتال ، رحم ، پروستات و تخمدان . یا به وسیله ی متاستاز از مکان دورتر مثل سرطان پستان ،...

    ادامه مطلب....