slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. ورزش در اطفال و نوجوانان

    ورزش در اطفال و نوجوانان

    بچه ها به شکل عادتی تمایل به فعالیت بیشتر نسبت به بزرگسالان دارند.بچه های سالم باید به انجام یک فعالیت جسمانی منظم تشویق شوند. کودکان چون از لحاظ آناتومیک ، فیزیولوژیک و روانی نارسند هنگام طرح ریزی یک برنامه ورزشی برای آنها توجهات خاصی لازم است. آسیبهای ناشی از فعالیت...

    ادامه مطلب....