slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. آسیب عصب سیاتیک

    آسیب عصب سیاتیک

    آسیب این عصب ممکن است در فاصله  فضای لگن تا نقطه وسط ران که محل دوشاخه شدن عصب سیاتیک به دو شاخه ی تیبیال وپرونئال است رخ دهد. آسیب این عصب به دو گروه پروگزیمال (ابتدایی) و دیستال(انتهایی) تقسیم می شود.گروه پروگزیمال در ناحیه  باسن و گروه دیستال در ابتدای...

    ادامه مطلب....