slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. اسیب لیگامانی زانو

    اسیب لیگامانی زانو

    ثبات استاتیک زانو توسط ۴ لیگامان کولترال (جانبی) داخلی و خارجی(MCL,LCL) و متقاطع قدامی و خلفی (ACL ,PCL) ایجاد می شود. شایعترین آسیب لیگامانی زانو را ، اسیب لیگامانهای MCL و ACL  تشکیل می دهد. لیگامان MCL یا کولترال داخلی از کندیل داخلی استخوان ران تا قسمت ابتدایی استخوان ساق...

    ادامه مطلب....