slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. طبقه بندی آسیب طناب نخاعی(spinal cord injury) یا قطع نخاع

    طبقه بندی آسیب طناب نخاعی(spinal cord injury) یا قطع نخاع

    آسیب طناب نخاعی به دو دسته کامل و ناکامل تقسیم بندی می شود. در اسیب ناکامل حداقل یک حس و عملکرد حرکتی نسبی در پایینترین سگمان وجود دارد. در معاینات عصبی ، عملکرد حسی در نقاط کلیدی سنجیده می شود. طبقه بندی آسیب طناب نخاعی(spinal cord injury) یا قطع نخاع در...

    ادامه مطلب....